Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Công ty Cà phê 15

Pleiku -Gia Lai
gialai-pleiku-mncongtycaphe15@edu.viettel.vn